தூண்டில் போட்டு மீன் – tamil kids storeis

0

https://youtu.be/PgEZUxAkdtM

உரிமை ஓரத்தில் போதுமான அளவில் குளம் ஒன்று உள்ளது.அந்தக் குளத்தில் அழகை அள்ளி பூக்களும் எங்கேயோ ஒன்று காணப்படும் தாமரைப் பூவும் இருக்கும். காலையிலும் மாலையிலும் மாடுகள் ஆடுகள் அந்தக் குளத்தில் தான் நீரருந்தும். கடவுளுக்காக பல ஆண்டுகளாக ஒற்றைக்காலில் தவமிருக்கும் கொக்குகள். அள்ளி இலைகளில் அமர்ந்திருக்கும் தவளைகள்.இந்தக் குளத்தில் நான்கு மீன்கள் மட்டும் நல்ல நண்பர்களாக இருந்து வந்தது. இந்த நான்கு நண்பர்களை பிரிக்க ஒருவன் வந்தான் தூண்டிலோடு, கையில் மண்புழுக்களை கொண்டு வந்து அமர்ந்தான்.

See More App:  Epic Free Fire Survival Squad Battlegrounds 2019

தினமும் வருவான் குளத்தில் மீன் பிடிப்பதே ஒரு பொழுதுபோக்காக வந்து இருந்தான். இந்த குளத்தில் மீன்கள் இல்லை என்றால் வேறொரு குளம் என்று சென்று விடுவான். குளத்தில் தூண்டில் போட்டான். மீன்களும் பிடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறான். இந்த நான்கு மீன்களும் புத்திசாலிகளின் விளையாடியபோது குளத்தின் ஓரத்தில் தண்ணீர் ஏதோ இரண்டு மிதிக்கிறது என்று பார்க்கிறது. அது பார்ப்பதற்கு வளைந்தும் என்பதற்கு நன்றாகவும் இருக்கும் போல எண்ணி பலன்கள் பரப்பி தேவை எடுத்துக்கொண்டு.

See More App:  Free Firing Squad Fire Free Survival Battlegrounds

இந்த நான்கு மீன்களும் மாற்றம் மீன்களோடு அதை உற்றுப் பார்த்து சில மீன்களும் ஒன்று இருந்தது.

திடீர் என்று வருகிறது எங்களுக்குள் ஒரு முறை எடுத்து செல்கிறது. மண்புழுவை கொண்டும் உள்ளது.நான்கில் ஒரு மீன் மண்புழு கண்டு உணவு அருந்த சென்று அதுவும் தன் வாயால் நன்றாக கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டபோது காணவில்லை. இதன் பெயர் வாயைக்கொடுத்து ஆக்குவது.

மற்ற மீன்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறது என்று பார்ப்பதற்காக பக்கத்தில் சென்று பார்த்தபோது இதுவும் சிக்கிக்கொண்டது. மூன்றாவது மீன் மேலே செல்கிறது.

See More App:  Rummy offline King of card game Cash Online Rummy For Money

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here